top of page

Informatie

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Spraakstoornissen

Spraak- of articulatiestoornissen komen voor bij kinderen maar ook bij volwassenen. Bepaalde klanken of klankcombinaties worden niet goed uitgesproken. Klanken worden vervangen door andere klanken, weggelaten of vervormd. 

Er zijn verschillende soorten articulatiestoornissen (fonologisch / fonetisch) waardoor hier een specifieke aanpak voor nodig is. 

Hodson&Paden en Prompt zijn specifieke therapieprogramma's waarvoor ik een extra opleiding gevolgd heb. 

Preverbale Logopedie

Eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen of preverbale logopedie.

Wanneer baby's of jonge kinderen problemen ondervinden met het drinken uit fles of van de borst, moeite hebben met bepaalde consistenties, niet vlot van een lepel kunnen eten, niet uit een beker kunnen drinken of problemen hebben met het leren kauwen, kan er gestart worden met preverbale logopedie. 

Voor deze specialisatie volgde ik in Nederland de opleiding 'eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen'. De opstart van deze therapie kan pas na een medische controle bij een huisarts/kinderarts/... 

Ik werk voor deze specifieke therapie ook nauw samen met de voorschrijvende arts en een eventuele diëtist(e).

Logopedie en Autisme (ASS)

Kinderen met autisme worden steeds vaker doorverwezen naar een logopediste. Non-verbale en verbale stoornissen in de communicatie kenmerken kinderen met een autismespectrumstoornis. Met hen communiceren verloopt vaak moeizaam. 

Speciaal voor deze doelgroep volgde ik de opleiding 'ImPACT'. ImPACT is een wetenschappelijk onderbouwd oudertrainingsprogramma. Het leert ouders van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis technieken aan die de sociaal-communicatieve vaardigheden van hun kinderen stimuleren in het dagdagelijkse leven. Momenteel bied ik het programma nog niet in groep aan maar enkel individueel. 

vlinder logo.jpg
vlinder logo.jpg

Dyslexie - Dysorthografie - Dyscalculie

Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie (D3) (lees-, schrijf- en rekenstoornissen) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.
Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden.

Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

NAH

NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel

Afasie is een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, ...

vlinder logo.jpg
bottom of page